ಶಾಲೆಯ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇರಲಿ!

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಒಲವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Read more »

ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೀಗಿರಲಿ!

ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸತತ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. Read more »

ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಜೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು Read more »

ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಬದಲು ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ವೀರರ ಕಥೆಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ !

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುವುದು! Read more »

ಮಿತ್ರರು – ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲರು?

ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು ಇಡಿ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗಡಿಗರ ಪ್ರಭಾವವು ಅದೇ ರೀತಿಯಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. Read more »

ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಿ !

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ರತೆ, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Read more »

ಯೋಗ್ಯರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!

ನಟ-ನಟಿಯರ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆದರ್ಶವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷರ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ, ಸಂತರ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸಿ Read more »