ಮಕ್ಕಳ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪಾಯಗಳು

ಅನೇಕ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಗದರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಕ್ಕಳ ಭಯ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳು.. Read more »

ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಸುವುದು?

ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಎನ್ನುವುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಠೋರ… Read more »