ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ.. ಮತ್ಯೇಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಲದ ದಾಸ್ಯ?

‘ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ’ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆ,ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗುವ ಸಂಸ್ಕ ತಿಯ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಉಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ Read more »