ಹೋಳಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ದತಿ

ಪ್ರದೇಶಕ್ಕನುಸಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಪಂಚಮಿಯ ವರೆಗಿನ ೫-೬ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡು ದಿನ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. Read more »

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತಪ್ಪು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸೋಣ

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತಪ್ಪು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ Read more »