ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ – ನದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಚಾರ !

ಯಮುನೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕಸವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು ಅಗಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಯನ್ನು ಕೊಳಚೆಗುಂಡಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಕೃತಘ್ನ ಜನತೆ ! Read more »

ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ

ನಾಗರಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು! Read more »

ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ (industrialization) ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತಲೇ ಇದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. Read more »

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ!

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗೋವಿನಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? Read more »

ವಾತಾವರಣದ ಹಾನಿಯು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ?

ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ವಾತಾವರಣದ ಶಬ್ದಾತೀತ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾನವನು ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಿಸಲಾರನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಈ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶವು ಉಳಿಯುವುದು! Read more »

ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ದಗೊಲಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಗಳು

ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಗೋವುಗಳು, ಪೃಥ್ವಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಾತಾವರಣದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. Read more »