ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ‘ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ’ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು !

ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸತ್ಯಗಳು Read more »

ಆರ್ಯಭಟ

ಆರ್ಯಭಟರು ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಓರ್ವ ಮಹಾನ ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. Read more »

ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ !

ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. Read more »

ನಾಗಾರ್ಜುನ : ಭಾರತೀಯ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಕ

೭ನೆ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭಾರತೀಯ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಕರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. Read more »

ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾನವನ ‘ಕ್ಲೋನಿಂಗ್’ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಋಭುಋಷಿ!

ಋಭುಋಷಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದರು.ಇದು ‘ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್’ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು…. Read more »

ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವರ್ತಕ ನಾಗಾರ್ಜುನರು!

ಭಾರತೀಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿರುವ ನಾಗಾರ್ಜುನರು ೭ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ… Read more »

ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದ ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಬಿಂದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ

ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಕಾರರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ … Read more »

ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಋಷಿಗಳು

ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಿತಿಯಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಲು … Read more »