ಪಂಚತಂತ್ರ

ಪಂಚತಂತ್ರ, ಈ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ’ಪಂಚ’ ಎಂದರೆ ಐದು ಮತ್ತು ’ತಂತ್ರ’ ಎಂದರೆ ’ತತ್ವ’. ಪಂಚತಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಐದುತತ್ವಗಳು.
Read more »

ಅಮೃತವಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅವಹೇಳನ ತಡೆಗಟ್ಟಿರಿ!

ಅದುವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವವಾಣಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅವಹೇಳನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ…. Read more »

೨೦೦೭ರಲ್ಲಾದ ಕೆಲವು ಸುಖಕರ ಮತ್ತು ದುಃಖಮಯ ಘಟನೆಗಳು

ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೩, ೨೦೦೭ರಂದು ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್‌ನ…. Read more »

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಊರುಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ… Read more »

ನೆಹರೂರವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಮಗಾದ ಅಪರಿಮಿತ ಹಾನಿಗಳು!

ನೆಹರೂರವರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಯುಗಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಷಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ (ಅಕ್ಷಯವಾಗಿದ್ದ) ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯು ನಾಶ ಹೊಂದುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಂದೊದಗಿತು. Read more »