ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಂತ ವಚನ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು

ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ, ಅಂದರೆ ಸಂತರ ಆಧೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತರ ದರ್ಶನದ ಫಲದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕಥೆ. Read more »

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂದರೆ ವಾಮನ ಜಯಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದನೇ ಅವತಾರವೇ ವಾಮನ ಅವತಾರ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಅನಂತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ವಾಮನ ಅವತಾರವು ಆ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವರು ಹಾಗೂ ದಾನವರ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಯ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೈತ್ಯರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಇದೇ … Read more

ದುಷ್ಟ ಜಯದ್ರಥನ ವಧೆ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ವಧಿಸುವ ಅರ್ಜುನನ ಕಠೋರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಡೆಸಿದ ಲೀಲೆ Read more »

ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ನಾವಿಕ!

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೂ ಸಹ ಈ ದುರ್ಗುಣರೂಪಿ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದಾಟಿಸಬಲ್ಲರು? ಕೇವಲ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. Read more »

ಸುದಾಮನ ಕಥೆ

ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸುದಾಮನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ವನಿಯಮಾತ್ಮಕನಾದ ಭಗವಾನ…. Read more »

ಪಂಢರಪುರದ ವಾರಕರಿ

ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಾರಿಯು ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರಿಗೆ ಹೊಗುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಪರಿವೆ…. Read more »