ಕರದರ್ಶನ

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ‘ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ …’ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. Read more »

ಶ್ಲೋಕಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು
ಕರದರ್ಶನ :‘ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Read more »