ಸಾಮ್ರಾಟ ದಿಲೀಪ

ಸಾಮ್ರಾಟ ದಿಲೀಪನು ಗೋವ್ರತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಾಮ್ರಾಟ ದಿಲೀಪನು ಒಂದು ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಕಥೆಯಿದು. Read more »

ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ !

ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಗರ್ವವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಭಗವಂತನು ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಲೇಲೆ, ಮತ್ತು ದಾನವನ್ನು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವ. Read more »

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ : ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಣಿ !

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವನ್ನು ಅರಿತು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಣಿ ! Read more »

ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ

ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ… Read more »

ಸಹನೆ – ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ

ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ದಿನಾ ೮ ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗ ೬ ಗಂಟೆಗೆ… Read more »

ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶೂರವೀರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು… Read more »