ಶಿಕ್ಷಕರ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ !

ಶಿಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. Read more »

ಗುರುಕುಲರೂಪಿ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ !

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಾಯಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರದೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಿದೆ! Read more »

ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೇಕಾಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರು! Read more »

ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ

ಗುರುಕುಲವೆಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿಯ ದಿನಚರಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಧಾರ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪಾಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Read more »

ಶಿಕ್ಷಕರೆ, ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಭಾವೀ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ !

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೂತನ ಪೀಳಿಗೆಯು ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. Read more »

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುವುದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಟೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು !

ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಟೀಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.’ Read more »