ಶಾರದಾಸ್ತವನ

ಶಾರದಾಸ್ತವನ || ಶುಕ್ಲಾಂಬ್ರಮ್ಹವಿಚಾರಸಾರಪರಮಾಂಆದ್ಯಾಂಜಗತ್ಧಾರೀಣೀಮ್ ವೀಣಾಂಪೂಸ್ತಕಧಾರೀಣೀಮ್ ಅಭಯದಾಂಜಾಡ್ಯಾಂತರಾಢ್ಯಾ ಪಹಾ || || ಹಸ್ತೇಸ್ಫಾಟೀಕಮಾಣಿಕಾಮ್ ವಿದಧತಿಮ್ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ವಂದೇ ತಾಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಬುಧ್ದಿಪ್ರದಾಮ್ ಶಾರದಾ ||

ಕರದರ್ಶನ

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ‘ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ …’ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. Read more »