೨೬ ಜನವರಿ : ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ

ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ, ಸಂಚಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. Read more »

ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕೃತಿ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ !

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Read more »