ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. Read more »