ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾನಸೋಪಚಾರ

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಾರದಿರಲು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಂಬಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Read more »

ಪಾಲಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಇವನ್ನು ಮಾಡಿ !

ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ Read more »

ಪಾಲಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವೀ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೊಂದು ಲೇಖನ. Read more »

ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

‘ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಾರ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಾಲಕರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು Read more »

೨ ರಿಂದ ೫ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ?

ಬಾಲಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂಢಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ… Read more »

ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿಯ (ಮಗುವಾದ) ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ….. Read more »

ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಪಾಲಕರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ!

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನದ ಸಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅರಿವು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವುದು ಖೇದಕರ! Read more »