ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುವುದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಟೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು !

ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಟೀಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.’ Read more »