ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ಥಕ !

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಾರ್ಥಕನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಕಥೆ. Read more »

ನಿಜವಾದ ಗುರುಭಕ್ತ – ಶಿಷ್ಯ ಸಂದೀಪಕ

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ನಿಮಿತ್ ಮಹಾತ್ಮ ವೇದಧರ್ಮರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂದೀಪಕನ ಸತ್ತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ವಿಶಾಲ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕಥೆ. Read more »

ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ

ತಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರು ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು, ತನಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ ಏಕಲವ್ಯ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ.. Read more »

ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರುಗಳ ತಳಮಳ !

ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ’ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸತತ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗುರುಗಳನ್ನು ‘ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ! Read more »

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಭಕ್ತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಲನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.. Read more »

ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಶಿಷ್ಯ – ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಸತ್ಸೇವೆ ಎಂದು ಕೋಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವನ ದಿನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು… Read more »

ಸೂರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕಸಗುಡಿಸುವವ

ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೂರದಾಸರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಕ್ರೋಧದಿಂದ… Read more »