ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ – ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಣ… Read more »