ಮಹಾಭಾರತ ‘ಧರ್ಮಯುದ್ಧ’ವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ?

ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಂಡವರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ‘ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ’ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Read more »

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಅಂಕಗಣಿತ ಮಹಿಮೆ !

ಒಂದರ ಮುಂದೆ ೫೦ ಶೂನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ೧೦೦ ಶೂನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ? ಇದರ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಅಂಕ ಗಣಿತದಲ್ಲಿದೆ. Read more »

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌!

ಇಸ್ರೇಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ದಾಪುಗಾಲು ! ೧೪ ಮೇ ರಂದು ಇರುವ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ…. Read more »