ಅಸುರರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ದಧೀಚಿ ಋಷಿ

ವ್ರತ್ರಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಲು ದಧೀಚಿ ಋಷಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ…. Read more »