ದೂರದರ್ಶನ ಮಿತ್ರವೋ ಶತ್ರುವೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

ಯಾವುದನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕೋ, ಅದು ‘ದೂರ…ದರ್ಶನ’! ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. Read more »