ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ರಂದು ಆಚರಿಸದೆ, ಯುಗಾದಿಯಂದು ಆಚರಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋಣ !

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವನಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಯುಗಾದಿಯಂದೇ ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಿಸೋಣ. Read more »

ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳು

ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದಿನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು? Read more »

ಮಕ್ಕಳೇ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ!

ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವರ್ಷಾರಂಭದ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿದೇಶಿಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮಾಡದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ! Read more »