ಪಟಾಕಿಯಂತಹ ಕುಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ದೀಪಾವಳಿ !

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಆನಂದದಿಂದಿದ್ದು ಇತರರಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. Read more »