ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಈಡೇರಿದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನಬಹುದು

ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಆನಂದದಲ್ಲಿರುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ‘ವಿದ್ಯೆ’ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ Read more »

ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗುಣಸಂವರ್ಧನೆ

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. Read more »

ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಹೀಗಿರಲಿ

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಕುಲದೇವತೆ/ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು) ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಧ್ಯಯನದ ಯೋಗ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ !

ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Time-table) ತಯಾರಿಸಿ, ಶಿಸ್ತು ಬರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಸಂಕಟನಾಶನ ಗಣಪತೀಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ !

ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಗಣಪತೀಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣ. Read more »

ಅಧ್ಯಯನದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿ !

ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. Read more »

ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?

ಮನುಷ್ಯನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗನೆ ಏಕಾಗ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಜನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Read more »

ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ, ಸಾಧಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ !

ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ? ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Read more »

ತರಗತಿಯ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ (ಆಫ್ ಪಿರಿಯಡ್) ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ ?

ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರು ಆಫ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತದಲ್ಲವೇ ? ನೀವು ಆ ಖಾಲಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? Read more »

ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇವಲ ‘ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ’ ಆಗದೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿ !

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. Read more »