ಗುರುಕುಲರೂಪಿ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ !

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಾಯಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರದೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಿದೆ! Read more »

ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೇಕಾಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರು! Read more »

ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ

ಗುರುಕುಲವೆಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿಯ ದಿನಚರಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Read more »

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಭವ

ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೊ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಯಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಭವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Read more »

ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಶ್ರೀರಾಮನು ಓರ್ವ ಆದರ್ಶ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. Read more »