ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಪದ್ಧತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗುಣಸಂಪನ್ನರಾಗೋಣ!

ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳ (ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳ) ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ! Read more »