ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ?

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಂಡರಿರಬೇಕು, ಮುಖಂಡತ್ವ ಬೆಳೆಯಲು ಆವಶ್ಯಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Read more »

ಮೊಬೈಲಿನ ದುರಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ !

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲಿನ ದುರುಪಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗು ಮೊಬೈಲಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. Read more »

ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿ!

ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಭಾರತಮಾತೆಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿ ಸುಪುತ್ರರಾಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸೋಣ. ‘ಯಾವುದೇ ಸಂಕಟವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. Read more »

ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಮಯಗೊಳಿಸಿರಿ!

ಆಂತರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಾಸ! ಭಯ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಬಾವದೋಷಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಹಾಗೂ ಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ… Read more »

ಸಂತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು ಸಂತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಚೈತನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. Read more »

ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದು

ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ವಿಕೃತ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗ, ಸಂವೇದನಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ವಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. Read more »

ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ !

ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಲಾದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ! Read more »