ತಾಯಿ-ತಂದೆಯ ಮಹತ್ವ

ತಾಯಿ-ತಂದೆಯರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.’ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನ! Read more »