ಶ್ಲೋಕಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು
ಕರದರ್ಶನ :‘ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Read more »