ಆರತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ದೀಪವನ್ನು ತೆಜೋಮಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭೋಪಾಯವೆಂದರೆ ‘ಆರತಿ! Read more »