ಆರತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ದೀಪವನ್ನು ತೆಜೋಮಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭೋಪಾಯವೆಂದರೆ ‘ಆರತಿ! Read more »

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ

ನಿಮಗೆಲ್ಲ ‘ಓಂ ತತ್ಸವಿತು’ ಎಂಬ ಸವಿತ್ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ೨೪ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. Read more »