ಶಾರದಾಸ್ತವನ

ಶಾರದಾಸ್ತವನ

|| ಶುಕ್ಲಾಂಬ್ರಮ್ಹವಿಚಾರಸಾರಪರಮಾಂಆದ್ಯಾಂಜಗತ್ಧಾರೀಣೀಮ್ ವೀಣಾಂಪೂಸ್ತಕಧಾರೀಣೀಮ್ ಅಭಯದಾಂಜಾಡ್ಯಾಂತರಾಢ್ಯಾ ಪಹಾ ||

|| ಹಸ್ತೇಸ್ಫಾಟೀಕಮಾಣಿಕಾಮ್ ವಿದಧತಿಮ್ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ವಂದೇ ತಾಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಬುಧ್ದಿಪ್ರದಾಮ್ ಶಾರದಾ ||

Leave a Comment