ಗಂಗಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಪಾವನರಾಗಲು ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಾವವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ !

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಶಾಂತಾಶ್ರಮಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಗೋಂದವಲೇಕರ ಮಹಾರಾಜರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಗಂಗಾಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಭಾವವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. Read more »

ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆ

ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಕಥೆಯು ಶ್ರೀ ದತ್ತಗುರುಗಳ ಮೂರನೇ ಅವತಾರ, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದ ಆಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. Read more »

ಸಂತರ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ

ಸಂತರು ಈಶ್ವರನ ಸಗುಣ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಶ್ರಧ್ಧೆ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದರ ಅನುಭವವು ಅನೇಕ ಸಲ ಬಂದಿದೆ…. Read more »

ಸಂತ ಜನಾಬಾಯಿ

ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಚಿತ, ದಾಮಾಶೆಟ್ಟಿಯ ಮನೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನಾಮದೇವ ಆದಿ ಸಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತ ದಾಸೀಜನಿ “ಸಂತ ಜನಾಬಾಯಿ”…. Read more »