ಸಂತ ನಾಮದೇವ

ಬಾಲಮಿತ್ರರೇ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ತಳಮಳದಿಂದ ಕರೆದರೆ ಭಗವಂತನು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತನೆ. Read more »

ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗ

ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಶ್ವರನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥಾತ್: ’ನಾನು,ನನ್ನದು’ ಎಂದು …… Read more »

ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರು

ಬಾಲಮಿತ್ರರೇ, ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾಧ್ಧ ಇತ್ತು…. Read more »

ಅಹಂಕಾರ

ಒಮ್ಮೆ ಶಂಕರಾಚರ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದತ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅವರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತ “ಆಚಾರ್ಯರೆ,ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಎಂಥದ್ದು !….. Read more »