ಶ್ರೀ ಗಣೇಶದಾಸ

ಕಾಶಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ’ಗಣೇಶದಾಸ’ ಎಂದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರೋ…. Read more »

ಮಹಾನ ವಿಠ್ಠಲಭಕ್ತ ಸಂತ ಸೇನಾಜಿ

ಈಶ್ವರನು ಭಕ್ತರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಂದು. ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ ಈಶ್ವರನು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ …. Read more »

ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರು

ಬಾಲಮಿತ್ರರೇ, ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾಧ್ಧ ಇತ್ತು…. Read more »

ಅಹಂಕಾರ

ಒಮ್ಮೆ ಶಂಕರಾಚರ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದತ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅವರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತ “ಆಚಾರ್ಯರೆ,ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಎಂಥದ್ದು !….. Read more »