ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಶಿಷ್ಯ – ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಸತ್ಸೇವೆ ಎಂದು ಕೋಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವನ ದಿನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು… Read more »

ಸೂರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕಸಗುಡಿಸುವವ

ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೂರದಾಸರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಕ್ರೋಧದಿಂದ… Read more »

ಈಶ್ವರನ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾಲದ ಭಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ

ಸಂತ ಕಬೀರರು ಒಂದು ಸಲ ಪೇಟೆ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಪಾರಿಯ ಪತ್ನಿಯು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ… Read more »

ಶ್ರೀ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ

ಶ್ರೀ ಮಚ್ಛಿಂದ್ರನಾಥ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ದುಃಖಿತ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸುಖದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಅವರು … Read more »

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಂಸ

ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿ ಹಂಸವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರದಿಂದ ’ತಾಊ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. Read more »

ಸಂದೇಹ

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಶಂಖೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನವಷ್ಯಕ ಶಂಖೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಸದಾ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ “ನನಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ… Read more »

ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮೆ ಉಳಿಸಲು ಜಡಭರತನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಮಾನದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದಿರುವುದು

ಒಂದು ಸಲ ರಾಜಾ ರಹೂಗಣ ಪಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ಪಾಲಕಿಯ ಒಂದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿತು…. Read more »

ಸುದಾಮನ ಕಥೆ

ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸುದಾಮನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ವನಿಯಮಾತ್ಮಕನಾದ ಭಗವಾನ…. Read more »