ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆ

ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಕಥೆಯು ಶ್ರೀ ದತ್ತಗುರುಗಳ ಮೂರನೇ ಅವತಾರ, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸ್ವಾಮೀ ಸಮರ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದ ಆಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. Read more »

ನಿಜವಾದ ದಾನಿ

ನಿಜವಾದ ದಾನಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಮತ್ತು ಇಂತಹ ದಾನಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. Read more »

ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು

ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತತ ನಾಮಜಪದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ. Read more »

ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ

ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ… Read more »

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆ

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Read more »

ಅಹಂಕಾರ ಶತ್ರುಸಮಾನ !

ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಗುಣವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿದ್ದರೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಇದನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ.. Read more »