ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ

ಶಾಂತಿ ಪಾಠ

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾ
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಮ್ಸಸ್ತನುರ್ಭಿ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವ್ರದ್ಧಶ್ರವಾಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವ ವೇದಃ ಸ್ವಸ್ತಿನ ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೆಮಿಹಿ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬ್ರಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು
ಓಂ ಸಹನಾ ವವತು ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ
ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ

ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಗಣಪತಯೇ
ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ
ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಂ
ರಿತಂ ವಚ್ಮಿ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ
ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ ಅವ ವಕ್ತಾರಂ
ಅವ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅವ ದಾತಾರಂ
ಅವ ಧಾತಾರಂ ಅವನುಚಾನಮವಶಿಶ್ಯಂ
ಅವ ಪಶ್ಚತಾತ್ ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್
ಅವ ಉತ್ತರತಾತ್ ಅವ ದಕ್ಷಿಣತಾತ್
ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವತಾತ್ ಅವ ಧರತಾತ್
ಶ್ರ್ವೊತಮಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮನ್ತಾತ್ ||೩||

ತ್ವಂ ವಾನ್ಗ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯ
ತ್ವಂ ಆನಂದ ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ
ತ್ವಂ ಸಚಿದಾನಂದ ದ್ವಿತಿಯೋಸಿ
ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ
ತ್ವಂ ಜ್ನಾನಮಯೋವಿಜ್ಞಾನಮಯೋ ಸಿ ||೪||

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತತ್ವೊ ಜಾಯತೆ
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ ಸ್ತಿಷ್ಟತಿ
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿಲಯಮೇಸ್ಯತಿ
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೆತಿ
ತ್ವಂ ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ನಲೋ ನಿಲೋ ನಭಃ
ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿಂ ವಾಕ್ ಪದಾನಿ ||೫||

ತ್ವಂ ಗುಣ ತ್ರಯಾತೀತಃ
ತ್ವಂ ದೇಹ ತ್ರಯಾತೀತಃ
ತ್ವಂ ಕಾಲ ತ್ರಯಾತೀತಃ
ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ
ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಾ ಸ್ಥಿತೋ ಸಿ ನಿತ್ಯಂ
ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಾಯಾತ್ಮಕಃ
ತ್ವಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯೋಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ:ರ್ ಭುವಃ ಸ್ವೊರೊಂ ||೬||

ಗಣಾದಿಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದಿಂ ತದ ನಂತರಂ
ಅನುಸ್ವರ ಪರತರಃ ಅರ್ಧೆಂದು ಲಸಿತಂ
ತಾರೆಣ ಋದ್ಧಂ ಏತತ್ ತವಮನುಸ್ವರೂಪಮ್
ಗಕರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ ಆಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ
ಅನುಸ್ವಾರಸ್ಚಾನ್ತ್ಯರೂಪಂ ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಂ
ನಾದಃ ಸಂಧಾನಂ ಸಂಹಿತಾಸಂಧಿ:
ಸೈಷಾ ಗಣೇಶ ವಿದ್ಯಾ
ಗಣಕ ಋಷಿ:
ನಿಚ್ರುದ್ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ
ಗಣಪತಿರ್ ದೇವತಾ
ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||೭||

ಏಕ ದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||೮||

ಏಕ ದಂತಂ ಚತುರ ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂಕುಶ ಧಾರಿಣಂ
ರದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕ ಧ್ವಜಂ
ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತ ವಾಸಸಂ
ರಕ್ತಂ ಗಂಧನುಲಿಪ್ತಾನ್ಗಂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪೈಹಿ ಸುಪೂಜಿತಮ್
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ
ಆವಿರ್ ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೋ ಪ್ರಕೃತೈಹಿ ಪುರುಷಾತ್ ಪರಂ
ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ ||೯||

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ
ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ
ನಮಃ ಪ್ರಮಥ ಪತಯೇ
ನಮಸ್ತೆ: ಸ್ತು ಲಮ್ಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಷಿನೆ ಶಿವ ಸುತಾಯ
ಶ್ರೀ ವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ||೧೦||

ಫಲ ಶ್ರುತಿ:

ಏತದ್ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಶಂ ಯೋ ಧೀತೆ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ
ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖಮೇಧತೆ ಸ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೈ: ನ ಬಾಧ್ಯತೆ
ಸ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ
ಪ್ರಾತರ್ಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುನ್ಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ
ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಧಂತಿ
ಇದಂ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷಮಶಿಶ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಂ
ಯೋ ಯದಿ: ಮೊಹಾದ್ಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ
ಸಹಸ್ರವರ್ತನತ್ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೆ ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್
ಅನೇನ ಗಣಪತಿಂ ಅಭಿಶಿನ್ಚತಿ ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ
ಚತುರ್ಥ್ಯಾ ಅನಶ್ರನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯವಾನ್ ಭವತಿ
ಇತ್ಯಥರ್ವಣ ವಾಕ್ಯಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣ ವಿದ್ಯಾತ್
ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ
ಯೋ ದೂವಾನ್ಕುರೈರ್ ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವನೋಪಮೋ ಭವತಿ
ಯೋ ಲಜೈರ್ ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ
ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ
ಯೋ ಮೋದಕ ಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ
ಸ ವಾಂಚಿತಫಲಮ್ವಾಪ್ನೋತಿ
ಯಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ
ಅಷ್ಟೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಭವತಿ
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹೆ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾ ಸನ್ನಿಧೋ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ
ಮಹಾ ವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ
ಮಹಾ ದೋಷಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ
ಮಹಾ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ
ಸ ಸರ್ವವಿದ್ ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್ ಭವತಿ
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಉಪನಿಷತ್

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾ
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಮ್ಸಸ್ತನುರ್ಭಿ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವ್ರದ್ಧಶ್ರವಾಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವ ವೇದಃ ಸ್ವಸ್ತಿನ ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೆಮಿಹಿ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬ್ರಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು
ಓಂ ಸಹನಾ ವವತು ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ
ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ

Leave a Comment