ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಗಳು

ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ
ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ
ವಾಗೀಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ವಾಗೀಶ
ಸರೀಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಸರೀಶ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ
ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ
ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ
ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಮಾಂ