ಸಂಕಟನಾಶನ ಸ್ತೋತ್ರ || ಶ್ರೀ ಗಣಪತೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್
ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಮ ಆಯುಷ್ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿಧ್ದಯೇ ||೧||

ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ

ತ್ರತೀಯಂ ಕ್ರುಷ್ಣಪಿನ್ಗಾ
ಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ||೨||

ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಕಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ

ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧುಮ್ರವರ್ನಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ||೩||

ನವಮಂ ಭಾ
ಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ
ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ ||೪||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪ
ಠೇನ್ನರಃ
ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಕರ ಪ್ರಭೋ ||೫||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಗತಿಂ ||೬||

ಜಪೆದ್ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಡಭಿರ್ಮಾ
ಸೇ ಫಲಂ ಲಭೇತ್
ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಸಿಧ್ದೀಂಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರಸಂಶಯಃ ||೭||

ಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಸ್ಚ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯಃ ಸಮರ್ಪಯೇತ
ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭಾವೇತ್ಸರ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ||೮||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರದಪುರಾಣೇ ಸಂಕಟನಾಶನಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

 

Leave a Comment