ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಜೈ ಗಣೇಶ್ ದೇವ:

ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಜೈ ಗಣೇಶ್, ಜೈ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾ
ಮಾತಾ ಜಾಕಿ ಪಾರವತಿ, ಪಿತ ಮಹಾದೇವ.

ಏಕ ದಂತ ದಯಾವಂತ, ಚಾರ ಭುಜಾ ಧಾರಿ
ಮಾತೆ ಪರ ತಿಲಕ್ ಸೋಹೆ, ಮೂಸೆ ಕಿ ಸವರಿ
ಪಾನ ಚಡೆ, ಫೂಲ್ ಚಡೆ ಔರ ಚಡೆ ಮೇವ
ಲಡ್ಡುಓನ ಕಾ ಭೋಗ ಲಗೇ, ಸಂತ ಕರೆ ಸೇವಾ.

ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಜೈ ಗಣೇಶ್, ಜೈ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾ
ಮಾತಾ ಜಾಕಿ ಪಾರವತಿ, ಪಿತ ಮಹಾದೇವ.

ಅಂದ್ಹೊಂ ಕೋ ಆಂಖ್ ದೇತೇ, ಕೊಧಿನ್ ಕೋ ಕಾಯ
ಬಂಜ್ಹನ್ ಕೋ ಪುತ್ರ ದೇತೇ, ನಿರ್ಧನ್ ಕೋ ಮಾಯಾ
ಸೂರ್ಯ ಶಾಮ ಶರಣ ಆಯೇ, ಸಫಲ ಕಿಜೆ ಸೇವಾ.

ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಜೈ ಗಣೇಶ್, ಜೈ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾ
ಮಾತಾ ಜಾಕಿ ಪಾರವತಿ, ಪಿತ ಮಹಾದೇವ.