ಮಕ್ಕಳೇ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಿ!

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಂತರವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಮುಖಪುಟ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಅವು ಗಲೀಜಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀಘಾ ನ ಕರಿ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ |
ತೋ ಏಕ ಮೂರ್ಖ ||

– ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು (ಶ್ರೀ ದಾಸಬೋಧ, ದಶಕ ೨, ಸಮಾಸ ೧)

ಅರ್ಥ : ಯಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಉಗುಳು ಹಚ್ಚಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿರಿ

ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಉಗುಳು ಹಚ್ಚುವುದು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವ ಇತರ ವಾಚಕರಿಗೆ ಉಗುಳಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ರೋಗಾಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಪುಟಗಳ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಡಚ ಬೇಡಿರಿ

ಮಡಚಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳು ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಗಾಗಿರುವ ದಪ್ಪ ದಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ದಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವುದರ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿರಿಸಿರಿ

ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಪುಟಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವು ಬಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿರಿಸಿರಿ.

ಇತರ ಸೂಚನೆಗಳು

  • ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆಯಿರಿ.

  • ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿರಿ.

  • ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬೇಡಿರಿ.

  • ಓದಿದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಸೆಯ ಬೇಡಿರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಡಿರಿ.

  • ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ತಾಗಿಸಬೇಡಿರಿ. ತಪ್ಪಿ ಕಾಲು ತಾಗಿದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ.

  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಿ!