ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಭವ

ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೊ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಯಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಭವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Read more »

ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಶ್ರೀರಾಮನು ಓರ್ವ ಆದರ್ಶ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. Read more »

ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸುಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲರು

ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪೀಳಿಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವರು…. Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು!

ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸತ್ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷರೆಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು…. Read more »