ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ದಗೊಲಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಗಳು

ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಗೋವುಗಳು, ಪೃಥ್ವಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಾತಾವರಣದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. Read more »

ಅರಣ್ಯ ನಾಶ
ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಮರೆತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿವೆ. ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? Read more »