ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು

ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತತ ನಾಮಜಪದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ. Read more »

ನಿಜವಾದ ದಾನಿ

ನಿಜವಾದ ದಾನಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಮತ್ತು ಇಂತಹ ದಾನಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. Read more »

ಅಹಂಕಾರ ಶತ್ರುಸಮಾನ !

ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಗುಣವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿದ್ದರೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಇದನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ.. Read more »