ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿಷ್ಯ ಅರುಣಿ !

ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ತಳಮಳ. ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅರುಣಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ … Read more »