ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಾನತೆ

‘ಭಾರತ’ ಅಂದರೆ ಭಾ + ರಥ. ‘ಭಾ’ ಅಂದರೆ ‘ಆತ್ಮ’ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ‘ರಥ’ ಅಂದರೆ ‘ಮಾರ್ಗ’. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ. Read more »

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ – ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಣ… Read more »

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ?

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಂಡರಿರಬೇಕು, ಮುಖಂಡತ್ವ ಬೆಳೆಯಲು ಆವಶ್ಯಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Read more »

ಮೊಬೈಲಿನ ದುರಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ !

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲಿನ ದುರುಪಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗು ಮೊಬೈಲಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. Read more »

ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿ!

ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಭಾರತಮಾತೆಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿ ಸುಪುತ್ರರಾಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸೋಣ. ‘ಯಾವುದೇ ಸಂಕಟವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. Read more »