ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರತೀಯರು!

ಚೀನಾದ ಹ್ಯೂನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ನಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ. Read more »

ಸ್ವಭಾವದೋಷ – ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೂಚನೆ ಪದ್ಧತಿ ೩ : ಪ್ರಸಂಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು

ಮಿತ್ರರೇ, ಕಠಿಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳದೇ ಪದ್ಧತಿ-೩ ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ಷಮಗೊಳಿಸೋಣ.! Read more »

ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ

ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪದಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. Read more »

ಮನಸ್ಸಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ

ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಮನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರ್ಮನ. ಅಂತರ್ಮನ ಇದು ಬಾಹ್ಯಮನಕ್ಕಿಂತ ೯ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. Read more »