ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು !

ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯು ಸುಲಭ, ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು – ಈ ರೀತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ… Read more »

ಸೂಚನಾಸತ್ರ

ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾಸತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ? ಸೂಚನಾಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ Read more »