ಶ್ರೀ ದತ್ತಸ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ರಮ

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ ||
ದೂರಾದೇವ ಪಲಾಯಂತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೧ ||

ಯನ್ನಮಸ್ಮರಣಾದ್-ದೈನ್ಯಂ ಪಾಪಂ ತಾಪಶ್ಚ ನಶ್ಯತಿ ||
ಭೀತಿಗ್ರಹರ್ತಿದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೨ ||

ದದ್ರುಸ್ಫೋಟಕಕುಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾಮಾರೀ ವಿಷೂಚಿಕಾ ||
ನಶ್ಯಂತಿ ಅನ್ಯೇಏಪಿ ರೋಗಾಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೩ ||

ಸಂಗಜಾ ದೇಶಕಾಲೋತ್ಥಾ ಅಪಿ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕಾ ಗದಾಃ ||
ಶಾಮ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸ್ಮರಣತೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೪ ||

ಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕದಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಷಾರ್ತಾನಾಂ ಶರೀರಿಣಾಮ್ ||
ಯನ್ನಾಮ ಶಾಂತಿದಂ ಶೀಘಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೫ ||

ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತಶಮನಂ ವಿವಿಧಾರಿಷ್ಟನಾಶನಮ್ ||
ಯನ್ನಾಮ ಕ್ರೂರಭೀತಿಘ್ನಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೬ ||

ವೈಯಾದಿಕೃತಂನ್ತ್ರಾದಿಪ್ರಯೋಗಾ ಯಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ||
ನಶ್ಯಂತಿ ದೇವಬಾಧಾಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೭ ||

ಯಚ್ಛಿಷ್ಯಸ್ಮರಣಾತ್ಸದ್ಯೋ ಗತನಷ್ಟಾದಿ ಲಭ್ಯತೇ ||
ಯ ಈಶಃ ಸರ್ವತಸ್ತ್ರಾತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಂ || ೮ ||

ಜಯಲಾಭಯಶಃಕಾಮದಾತುರ್ದತ್ತಸ್ಯ ಯಃ ಸ್ತವಮ್ ||
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಸ್ಯೇಮಂ ಪಠೇದ್-ದತ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭವೇತ || ೯ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ ದತ್ತಸ್ತವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Leave a Comment