ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಥ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ || ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮಪಲಾಶಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯೇ |
ಜಯಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣಿ ||೧||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ ||೨||

ಪದ್ಮಾಲಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವದೇ |
ಸರ್ವಭೂತಾಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಸುವೃಷ್ಟಿಂ ಸದಾ ಕುರು ||3||

ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ |
ದಯಾವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ||೪||

ನಮಃ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುತೇ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಧಾರಿಣಿ |
ವಸುವೃಷ್ಟೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ||೫||

ರಕ್ಷ ತ್ವಂದೇವದೇವೇಶಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಲ್ಲಭೇ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ ||೬||

ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನಿ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನಮ್ಮ್ತಿ ತ್ವಾಂ ಜಗದಾನಂದದಾಯಿನಿ ||೭||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಿತೇ |
ಆರ್ತಿಹಂತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಸದಾ ||೮||

ಅಬ್ಜವಾಸೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||೯||

ನಮಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ರಜನನಿ ಮಾತಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಿಪಾಲಯ ಭೋ ಮಾತರ್ಮಾ ತುಭ್ಯಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ||೧೦||

ಶರ್ಣ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋsಸ್ಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ ||೧೧||

ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಶೋಭತೇ ನೈವ ನ ಶೋಭಂತಿ ಗುಣಾ ನರೇ |
ಶೀಲತ್ವಂ ನೈವ ಶೋಭೇತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಯಾವಿನಾ ||೧೨||

ತಾವದ್ಧಿರಾಜತೇ ರೂಪಂ ತಾವಚ್ಛೀಲಂ ವಿರಾಜತೇ |
ತಾವದ್‍ಗುಣಾ ನರಾಣಾಂ ಚ ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ||೧೩||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಯಾಲಂಕೃತಮಾನವಾ ಯೇ ಪಾಪೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾನೃಪಲೋಕಮಾನ್ಯಾಃ |
ಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಾ ಗುಣಿನೋ ಭವಂತಿ ದುಃಶೀಲಿನಃ ಶೀಲವತಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಃ ||೧೪||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ರೂಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ಕುಲಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ||೧೫||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವದ್‍ಗುಣಕೀರ್ತನೇನ ಕಮಲಾಭೂರ್ಯಾತ್ಯಲಂ ಜಿಹ್ನತಾಂ |
ರುದ್ರಾದ್ಯಾ ರವಿಚಂದ್ರದೇವಪತಯೋ ವಕ್ತುಂ ಚ ನೈವ ಕ್ಷಮಾಃ |

ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತವ ರೂಪಲಕ್ಷಣಗುಣಾನ್ವಕ್ತುಃ ಕಥಂ ಶಕ್ಯತೇ |
ಮಾತರ್ಮಾ ಪರಿಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಜನನಿ ಕೃತ್ವಾ ಮಮೇಷ್ಟಂ ಧ್ರುವಮ್ ||೧೬||

ದೈನ್ಯಾರ್ತಿಭೀತಂ ಭವತಾಪಪೀಡಿತಂ ಧನೈರ್ವಿಹೀನಂ ತವ ಪಾರ್ಶ್ವಮಾಗತಮ್ |
ಕೃಪಾನಿಧಿತ್ವಾನ್ಮಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ವರಂ ಧನಪ್ರದಾನಾದ್ಧನನಾಯಕ್ಮ ಕುರು ||೧೭||

ಮಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಜನನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ನಿರ್ಧನಂ ತವ ಸಮೀಪಮಾಗತಮ್ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಝಟಿತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಾಗ್ರಂ ವಸ್ತ್ರಕಾಂಚನವರಾನ್ನಮದ್‍ಭುತಮ್ ||೧೮||

ತ್ವಮೇವ ಜನನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಮೇವ ಚ |
ಭ್ರಾತಾ ತ್ವಂ ಚ ಸಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಮೇವ ಚ ||೧೯||

ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ತ್ರಾಹಿವೇಗತಃ ||೨೦||

ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಧರ್ಮಾಧಾರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನಿ ||೨೧||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾರ್ಣವಾಮಗ್ನೋsಹಂ ನಿಮಗ್ನೋsಹಂ ರಸಾತಲೇ |
ಮಜ್ಜಂತಂ ಮಾಂ ಕರೇ ಧೃತ್ವಾ ಸುದ್ಧರ ತ್ವಂ ರಮೇ ದ್ರುತಮ್ ||೨೨||

ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಜಲ್ಪಿತೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಅನನ್ಮೇ ಶರಣ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ||೨೩||

ಏತಚ್ಛುತ್ವಾsಗಸ್ತಿವಾಕ್ಯಂ ಹ್ರಷ್ಯಮಾಣಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಉವಾಚ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ತುಷ್ಟಾsಹಂ ತವ ಸರ್ವದಾ ||೨೪||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ | ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಮಾನವಃ |
ಶ್ರೃಣೋತಿ ಚ ಮಹಾಬಾಗಸ್ತಸ್ಯಾಹಂ ವಶವರ್ತಿನೀ ||೨೫||

ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ |
ಋಣಂ ಚ ನಶ್ಯತೇ ತೀವ್ರಂ ವಿಯೋಗಂ ನೈವ ಪಶ್ಯತಿ ||೨೬||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ |
ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ಸದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಪತಿನಾಸಹ ||೨೭||

ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ಮನಸ್ವೀ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ |
ಪುತ್ರವಾನ್ ಗುಣವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭೋಗಭೋಕ್ತಾ ಚ ಮಾನವಃ ||೨೮||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಗಸ್ತಿಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಜನನಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ ||೨೯||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಜಯಶ್ಚೈವ ಶತ್ರೋಶ್ಚೈವ ಪರಾಜಯಃ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ನ ಭಯಂ ತಥಾ ||೩೦||

ನ ಶಸ್ತ್ರಾನಲತೋ ಯೌಧಾದ್ಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ದುರ್ವೃತ್ತಾನಾಂ ಚ ಪಾಪಾನಾಂ ಬಹುಹಾನಿಕರಂ ಪರಮ್ ||೩೧||

ಮಂದುರಾಕರಿಶಾಲಾಸು ಗವಾಂ ಗೋಷ್ಠೇ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಪಠೇತ್ತದ್ದೋಷಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ||೩೨||

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕರಂ ನೃಣಾಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯದಂ ತಥಾ |
ಅಗಸ್ತಿಮುನಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ||೩೩||

ಇತ್ಯಗಸ್ತಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |