ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿರನ್ನು ಶ್ರೀ ಠೆಂಬೆಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರ ಮೂಲ ನಾಮ ವಾಸುದೇವ, ಅವರ ತಂದೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ, ತಾಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹರಿ ಭಟ್ಟ… Read more »