ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆ


ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಎಂಬ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ರಾಯಾ ಎಂಬ ರಾಜನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.